ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการหอการค้า
โครงสร้างการบริหาร
นโยบายแผนการดำเนินงาน
 

สมัครสมาชิก หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2556 เยาวชนไทย รู้ภัยคอร์รัปชั่น
สถานการณ์ค้าปลีกไทย
'วันแม่' ในทัศนคติของประชาชน
ความสามารถการแข่งขัน SMEs ของไทย
ดัชนีเศรษฐกิจลดต่ำสุด รอบ 6 เดือน
10 อันดับธุกิจเด่น ในปี 2556


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Today
109
Yesterday
103
This Month
190
Last Month
4,871
This Year
11,029
Last Year
55,994
เริ่มนับ : 30 ตุลาคม 2556
Link ที่น่าสนใจ
สำนักงาน ก.พ..
จังหวัดเชียงใหม่
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
ชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
สมคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ
สมาคมส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย เชียงใหม่-ลำพูน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ] Next>>
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” ถวายสมเด็จพระเทพ ฯ 60 พรรษา
โครงการพัฒนาตลาดสินค้า Lifestyle และ OTOP ไทยในเกาหลี
ขอประชาสัมพันธ์ การจัดงานแนะนำหลักสูตรของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์
ขอเรียนเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม “ห้องเรียนนักลงทุนสัญจร”
ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2558
ขอประชาสัมพันธ์ ธุรกิจให้บริการรถโดยสารไม่ประจำทาง
ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน เปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านการลงทุน NOMURA Learning Center สาขาเชียงใหม่
ขอเชิญผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมงานสัมมนาสุดยอดผู้นำระดับโลก CLS
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ภาคการศึกษาที่ 1/2558
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร หัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก” ภาคเหนือ รุ่นที่ 1
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมงาน “Buriram Racr : bike & run 2015”
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง”นวัตกรรมใหม่ของการประหยัดพลังงานไฟฟ้า เพื่อภาคธุรกิจ”
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารวมงานสัมมนา เรื่อง “ปฏิรูปผังเมือง 5 ภูมิภาค”
ขอความร่วมมือดำเนินการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการ
งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2558
ขอความร่วมมือผู้ค้ายื่นซองสอบราคา
ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมและเข้าร่วมงาน Learn and Networking
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสำหรับผู้ลงทุนและผู้ที่สนใจออกตราสารหนี้
ขอเชิญเข้าร่วมมหกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทย-พม่า ครั้งที่ 16 ประจำปี 2015
ขอเชิญร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) ในประเด็น “การกำหนดมาตรฐานความรู้ทางการเงินสำหรับคนไทย และหลักสูตรความรู้ทางการเงินพื้นฐาน สำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ”
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมเสวนาเพื่อแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในการยกร่างรัฐธรรมนูญ
ขอเชิญผู้ที่สนใจยื่นซองสอบราคา ติดตั้ง OFC 60F
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา “SMEs…วิธีทำเงิน”
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา “Starting 2015 with ArkMe’ Best IT solution #3 rd”
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมฮาลาลนานาชาติเชียงใหม่(Chiang Mai Halal International Conference)
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ภายใต้โครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินให้กับประชาชน ภาคธุรกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2558
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา “ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนใหม่ : เพื่อเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน”
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการ “CHULA MINI MBA @ Chiangmai รุ่นที่ 2”
ขอความร่วมมือประกาศประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
ขออนุญาตนำส่งข่าวกรมการค้าต่างประเทศ โดยสำนักงานการค้าต่างประเทศ เขต 1 (เชียงใหม่)
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจัดบรรยายให้ความรู้ทางการเงิน
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเครื่องหมายการค้า
ขอเรียนเชิญผู้ทีสนใจ สมัครนิสิต MAE รุ่นที่ 20 และ MAB รุ่นที่ 14
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง”การตลาดไม่บรรเจิด SMEs เกิดไม่ได้”
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาประจำเดือนมกราคม 2558 หลักสูตร”กระบวนการสรรหาคัดเลือกอย่างเป็นระบบและเทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ”
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม โครงการ THAI AIM 2014
ขอเชิญชวนร่วมสัมมนา เรื่อง “ การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารไทย ด้วยเทคโนโลยี Encapsulation ”
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังบรรยายทางวิชาการเรื่อง “หลักฐานคนไทยในอมรปุระ”
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "ปอยปัญญา:หนึ่งทศวรรษมหาบัณฑิต สกว.มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์"
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา ในหัวข้อเรื่อง"คิดนอกกรอบ ตอบโจทย์การตลาด เพิ่มโอกาสธุรกิจ พิชิตยอดขาย"
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม งานสัมมนา "Hokkaido Food"
เชิญชวนสมาชิกหอการค้าทุกท่านสมัคร "บัตรสมาชิกเคดิต เดบิต ร่วมหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กสิกรไทย"
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาทางไกล
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมในพิธีเปิดงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 9 “Money Expo Chiangmai 2014”
ขออนุญาตนำส่งและประชาสัมพันธ์ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ จำนวน 9 ฉบับ
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการ "ผู้บริหารเพื่อความเป็นเลิศ หลักสูตร : เตรียมพร้อมสำหรับผู้จัดการสมัยใหม่ รุ่นที่ 2"
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม การประชุมเชิงปฎิบัติการระดับนานาชาติด้านพลังงานชีวภาพ
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน MAHA 2014
รณรงค์ให้ผู้ประกอบการค้างาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้าง ในประเทศให้ยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ให้ถูกต้อง
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายในห้อข้อเรื่อง "การศึกษาต่อต่างประเทศเส้นทางสู่ความสำเร็จในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน"
ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจ เข้าเยี่ยมชมงานมหกรรมสินค้าจีนมาตรฐานจีนส่งออก ครั้งที่ 4
ขอเชิญผู้สนใเยี่ยมชมงานแสดงสินค้าของขวัญและงานแสดงสินค้าของใช้ในบ้าน เดือนตุลาคม ปี 2557 (BIG+BIH Oct.2014)
ขอเชิญผู้ประกอบการรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการ"ผู้ประกอบการรุ่นใหม่"รุ่นที่ 2 (YECC 2)
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “งานกอล์ฟหอการค้า 2014”
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน “HAND IN HAND ... ปฏิรูปการต่อสู้เพื่อชัยชนะอย่างยั่งยืน”
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน "สินเชื่อ 9 เมนู คืนความสุข SMEs"
ขอเชิญท่านผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิดงาน "LANNA EXPO 2014"
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม Executive Trip : กิจกรรมศึกษาดูงาน Tokyo Pack และ Health Ingredient 2014
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาและรวมกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา"SMEs...วิธีทำเงิน"
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ขอเชิญผู้สนใจ สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม โครงการ CHULA MINI MBA
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม หลักสูตร"วิชาชีพ ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด และนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร รุ่นที่ 1"
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม งานสัมมนา "อสังหาริมทรัพย์กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย"
รับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง (หลักสูตรระยะสั้น) ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2557
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนา เรื่อง บริบทใหม่เศรษฐกิจไทยก้าวสู่ อนาคตที่ยั่งยืน
งานเสวนา Chiang Mai Long Stay Forum 2014 "ทิศทางธุรกิจ Long Stay ภาคเหนือในอนาคต"
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการพัฒนาธุรกิจรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2557
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคเหนือ 2557
โครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2557
โครงการกองทุนตั้งตัวได้ โดย ความร่วมมือของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจรับอนุญาต ABI มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาภายใต้หัวข้อ"Optimising Processes and Reducing Cost with Vision Systems & ID Readers"
โครงการ คลีนิคซอฟต์แวร์
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม"การพัฒนาเพื่อยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพัฒนาธุรกิจ หลักสูตรสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร"
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ProSMEs
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเขตภาคเหนือตอนบน
ขยายเวลารับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ YECC รุ่นที่ 1
ขอเชิญร่วมออกบูธแสดงสินค้าในงาน“Chiang Mai Halal International Fair 2014 : CHIF 2014”
งานสัมมนา"ซอฟท์แวร์ ไม่ใช้ ไม่ตาย แต่น่าเสียดาย ถ้าไม่ได้ใช้"
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง “พัฒนาความรู้มุ่งสู่ธรรมาภิบาล”และ “ต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ”
ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาสรุปผล พร้อมทั้งรับสมัครสถานประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการประจำปี ๒๕๕๗
ขยายระยะเวลาในการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ นักธุรกิจรุ่นใหม่
ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงานกิจกรรมงานส่งเสริมการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร “การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์”
หอการค้าโคราชแฟร์และเทศกาลอาหารย่าง ครั้งที่ 8 “วันไก่ย่าง ขั่วหมี่โคราช” พร้อมชิมอาหารย่างชื่อดังจากทั่วประเทศ วันที่ 25-29 ธันวาคม 2556 ณ บริเวณลานตรงข้ามห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี นครราชสีมา
ข่าวสารจากสำนักงานการค้าต่างประเทศ เขต1 จังหวัดเชียงใหม่
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้าในงาน Grand Opening In Square Shopping Mall
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน ครั้งที่7
ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงานเปิดตัวรถ NISSAN JUKE
การออกประกาศเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต และการผ่อนคลายการนำบัตรเงินบาทออกนอกประเทศ และการกำหนดวงเงินตราที่ผู้นำเงินตราออกไปนอกประเทศต้องสำแดงรายการเงินตรา
ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมสัมมนา ในหัวข้อ "ปรับกลยุทธธุรกิจให้ติดปีกเข้าสู่โลกออนไลน์กับ แนวโน้มตลาด e-Commerce 2014"
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการนักธุรกิจรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur Chamber of Commerce : YECC รุ่นที่ 1)"
ขอเชิญร่วมงานเปิดตัวหนังสือและสัมมนา "BACK OF THE HOUSE: Modern Diversity"
ขอเชิญผู้ที่มีความสนใจเรียนหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ
ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงาน "SUBCON THAILAND ROADSHOW #1"
ขอเชิญร่วมงานเทศกาลเฉลิมฉลองความคิดสร้างสรรค์ของคนดนตรี เทคโนโลยี และการถ่ายภาพครั้งแรกในเอเชีย มาร่วมแลกเปลี่ยน แสดงผลงาน เปิดรับความคิดใหม่ๆ และกระทบไหล่กับบุคคลชั้นนำจาก 3 วงการ ทั้งในไทยและระดับนานาชาติ
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
โครงการเปิดเทศกาลท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่ Check in Chiang Mai To High Season 2014 รวมใจ๋คนเมืองเปิดบ้านต้อนฮับนักท่องเที่ยวสู่เชียงใหม่คุ้มขันโตก
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ "ก้าวย่างเศรษฐกิจไทยให้มั่นคง ท่ามกลางเศรษฐกิจโลก"
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมคณะเดินทางเจรจาจับคู่ธุรกิจ ณ เมืองผาอัน ประเทศเมียนมาร์
ของเชิญผู้ที่สนใจร่วมงาน พิธีเปิดงาน "เชียงใหม่ มอเตอร์ โชว์ ครั้งที่23"
ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงานสัมมนา " รู้ทัน..รุก..รับ..ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่สู่ตลาดอาเซียน "
ประกาศรับสมัครงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (ด่วนมาก)
ขอเชิญผู้สนใจ ร่ วมสัมมนาในหัวข้อ “ขายสินค้าออนไลน์พาสินค้าไทยสู ่ ตลาดโลก"
ขอเชิญร่วมงานเทศกาล ชีวิตบริบูรณ์ Abundant Life Festival with Franklin Graham
งานเปิดเทศกาลท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2557 ภายใต้ชื่องาน Check In Chiang Mai To High Season 2014
ขอเชิญร่วมงานสัมมนา"Best IT Solutions for Your Business Improvement 2"
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม เจรจาธุรกิจ สร้างเครือข่าย และสำรวจโอกาสทางธุรกิจในลาว สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการประสานจากหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเจรจาธุรกิจกับห
ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงาน "Bollywood Masala Charity Night" บริษัท แฟชั่นคิงส์ จำกัด ได้มีความประสงค์จะจัดกิจกรรมการกุศลเพื่อเด็กพิการทางสมอง โดยใช้ชื่องานว่า Bollywood Masala Charity Night ในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมดิเอมเพลส ชั้น 2 คอนเวนชั่นฮอ
ขอเขิญร่วมฟังบรรยาย“การให้บริการธุรกรรมพันธบัตรออมทรัพย์ชนิดไร้ใบตราสาร (Scripless)” ธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะนายทะเบียนพันธบัตรของรัฐบาล จัดบรรยาย “การให้บริการธุรกรรมพันธบัตรออมทรัพย์ชนิดไร้ใบตราสาร (Scripless)” ในวันที่ 20 กันยายน 2556 เวลา 8.30 - 1
เชิญเข้าร่วมการสัมมนา"Entrepreneur Revolution Series 1st" ด้วยสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) กำหนดจัดเวทีแห่งการสร้างสรรค์สำหรับผู้บริหารและองค์กรธุรกิจแนวใหม่ ภายใต้ชื่อ "Entrepreneur Revolution Series 1st" การปฏิบัติการบริหารและประกอ
สรุปข่าวเศรษฐกิจจากหอการค้าไทย ประจำวันที่ 5 มกราคม 2558
สรุปข่าวเศรษฐกิจจากหอการค้าไทยประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2557
สรุปข่าวเศรษฐกิจจากหอการค้าไทยประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2557
สรุปข่าวเศรษฐกิจจากหอการค้าไทยประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2557
สรุปข่าวเศรษฐกิจจากหอการค้าไทยประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2557
สรุปข่าวเศรษฐกิจจากหอการค้าไทยประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2557
สรุปข่าวเศรษฐกิจจากหอการค้าไทยประจำวันที่ 11 เมษายน 2557
สรุปข่าวเศรษฐกิจจากหอการค้าไทยประจำวันที่ 3 เมษายน 2557
สรุปข่าวเศรษฐกิจจากหอการค้าไทยประจำวันที่ 25 มีนาคม 2557
สรุปข่าวเศรษฐกิจจากหอการค้าไทยประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557
สรุปข่าวเศรษฐกิจจากหอการค้าไทยประจำวันที่ 20 มกราคม 2557
สรุปข่าวเศรษฐกิจจากหอการค้าไทยประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2556
ผลกระทบจากการชุมนุมประท้วงพรบ.นิรโทษกรรม
สรุปข่าวเศรษฐกิจจากหอการค้าไทยประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดเชียงใหม่ ประจำไตรมาสที่ 4 (ต.ค. – ธ.ค. 56)
สรุปข่าวเศรษฐกิจจากหอการค้าไทยประจำวันที่ 19 กันยายน 2556 โดย ฝ่ายสื่อสารองค์กร หอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ขอนำส่ง Weekly Review ฉบับที่ 61 สรุปข่าวเศรษฐกิจประจำสัปดาห์ โดยศูนย์พยากรณ์ เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Weekly Review ฉบับที่ 59 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ขอนำส่ง Weekly Review ฉบับที่ 59 สรุปข่าวเศรษฐกิจประจำสัปดาห์ โดยศูนย์พยากรณ์ เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สรุปข่าวเศรษฐกิจจากหอการค้าไทยประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2556 โดย ฝ่ายสื่อสารองค์กร หอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

วันที่
หัวเรื่อง
โดย
คนอ่าน
24 Feb. 2015
10
22 Feb. 2015
13
21 Feb. 2015
16
20 Feb. 2015
14
20 Feb. 2015
www.welovebabyclothes.com
30
18 Feb. 2015
12
18 Feb. 2015
16
23 Sep. 2014
SME Webinar
276
23 Sep. 2014
SME Webinar
232
25 Aug. 2014
Kbank SME
293
10 Jul. 2014
ศราวุธ
476
8 May. 2014
นางสาวช่อเพชร แสนสุข
1222
25 Apr. 2014
Chuchai Smithikrai
1192
4 Mar. 2014
คุณน้ำ
361
30 Jan. 2014
Prosoft
530
30 Jan. 2014
Prosoft
542
14 Jan. 2014
จิตวิทยา มช
472
19 Nov. 2013
จิตวิทยา มช
638
12 Nov. 2013
ชูชัย สมิทธิไกร
655
28 Sep. 2013
บอย
944
26 Sep. 2013
boy
498

   
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ THE CHIANGMAI CHAMBER OF COMMERCE

158 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0 5324 1404-5 โทรสาร : 0 5324 1406
E-mail : ccc@cmi-cc.com Web site : www.chiangmaichamber.com, www.thaiechamber.org